17. L'aigua en els edificis. Subministrament

Terme   Definició
 
abraçadora
f
abrazadera f
clip, cleat
    
Peça en forma d'anella o cèrcol que serveix per a fermar una cosa tot cenyint-la. Normalment s'utilitza per fixar tubs o canonades.
 
aerador
m
   
Veg. airejador
 
aerificador
m
   
Veg. airejador
 
aforament
m
aforo m
gauging
    
Mesura del cabal d'un fluid que passa per un conducte determinat.
 
aigua corrent
f
agua corriente f
running water
    
Subministrament i servei de distribució d'aigua a través de conduccions i instal·lacions adequades.
 
airejador
m
aireador m , perlizador m , rompechorros m
tap-nozzle, faucet aerator
    
Dispositiu situat a l'extrem d'una aixeta que barreja l'aigua amb aire, utilitzat per a produir un doll d'aigua abundant i suau i permetre, alhora, l'estalvi d'aigua. (TERMCAT)
SIN. aerador , aerador , aerificador
 
aixeta
f
grifo m
tap, faucet (USA)
    
Vàlvula d'accionament manual que, adaptada a l'orifici d'un recipient o a l'extrem d'una conducció, regula la sortida d'un fluid.
 
aixeta amb temporitzador
f
grifo con temporizador m
timer tap
    
Aixeta que s'acciona prement un botó i que es tanca automàticament al cap d'una estona.
 
aixeta de pas
f
   
Veg. clau de pas
 
aljub
m
   
Veg. cisterna
 
anàlisi
f
análisis m
analysis
    
Examen de les parts constituents d'un tot.
 
anàlisi bacteriològica
f
análisis bacteriológico m
bacteriological analysis
    
Anàlisi d'una substància per tal d'avaluar la presència de bacteris o microbis en general.
 
anàlisi química
f
análisis químico m
chemical analysis
    
Anàlisi d'una substància per avaluar-ne la seva composició química.
 
aparell sanitari
m
aparato sanitario m , sanitario m
soil appliance, waste appliance
    
Aparell o instal·lació de neteja i higiene de les cambres de bany, cuines, locals humits, etc.
SIN. sanitari , sanitari
 
bomba
f
bomba f
pump
    
Aparell destinat a provocar el moviment d'un fluid al llarg d'un conducte en un sentit determinat mitjançant una aportació d'energia mecànica, que és transformada en un augment d'altura de càrrega.
 
brida
f
brida f
clamp, cramp, strap
    
Corretja, corda, tira de metall, que ajunta diferents peces entre elles, per tal de limitar-ne el desplaçament relatiu, o que fixa una peça o una eina a una màquina.
 
brida
f
brida f
flange
    
Peça plana de forma circular o ovalada, anomenada també platina, que, disposada a l'extrem d'una canonada i unida a la peça anàloga d'una altra canonada per mitjà de perns, fa d'element d'unió entre elles.
 
broc
m
boquilla f
spout
    
En una instal·lació, generalment d'aigua, obertura per un surt el fluid amb una certa força.
 
broc
m
   
Veg. canella
 
cabal
m
caudal m
flow
    
Magnitud que expressa la quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa una secció del conducte pel qual circula.
 
canella
f
caño m , boquilla f
spout, pipe, tube
    
Canó pel qual surt l'aigua en una font, en una aixeta o en qualsevol altre dispositiu.
SIN. canó , canó , broc
 
canonada
f
cañería f , tubería f , tubo m
pipe, tube
    
Conducte tubular destinat al transport de fluids i eventualment de matèries granulars i pulverulentes.
SIN. tub , tub
 
canó
m
   
Veg. canella
 
capa freàtica
f
   
Veg. nivell freàtic
 
cisterna
f
cisterna f , aljibe
rainwater tank, cistern
    
Dipòsit, generalment subterrani, on es recullen i guarden les aigües de pluja.
SIN. aljub , aljub
 
clau
f
llave f , válvula f
valve, cock
    
En una conducció, vàlvula d'accionament manual que obre o tanca el pas d'un fluid.
SIN. vàlvula , vàlvula
 
clau de comporta
f
llave de compuerta f
gate valve
    
Clau o vàlvula que tanca el pas del líquid mitjançant un disc que es desplaça fins l'assentament (obertura per on ve el líquid) donant voltes a una maneta en forma de T o similar.
 
clau de pas
f
llave de paso f
stopvalve, stopcock
    
En una conducció, vàlvula d'accionament manual que obre o tanca el pas d'un fluid a una zona determinada: un edifici, un habitatge, una cambra de bany, etc.
SIN. aixeta de pas , aixeta de pas
 
clau esfèrica
f
llave esférica f
ball-o-fix valve (UK), ball valve (USA)
    
Clau o vàlvula amb una esfera que té un forat cilíndric central. Si aquest forat està alineat amb el conducte deixa passar el fluid. Si se li dóna un quart de volta i queda transversal interromp el pas.
 
comptador d'aigua
m
contador de agua m
water meter
    
Aparell que mesura la quantitat d'aigua que passa per un determinat conducte.
 
connector flexible
m
conector flexible m , latiguillo m
flexible hose, pressure hose
    
Tub curt que connecta una presa d'aigua (per exemple de la paret) amb un sanitari, un electrodomèstic, etc. Sol ser de goma, recobert per una malla metàl·lica i acabat amb dos terminals roscats.
 
connexió de servei
f
acometida f
service connection, drop wire, service cable
    
Part d'una instal·lació de consum que enllaça la xarxa de distribució de l'empresa subministradora amb la instal·lació particular d'un abonat al servei.
 
cop d'ariet
m
golpe de ariete m
water hammer
    
Fenomen que es produeix en les conduccions on circula un fluid (especialment un líquid), quan hom fa variar l'estat d'obertura d'un òrgan que hi és intercalat (una vàlvula, el distribuïdor d'una turbina, etc).
 
coure maleable
m
cobre maleable m
malleable copper
    
Material de coure utilitzat per conductes de fluids que té una gran capacitat de doblegar-se.
 
coure rígid
m
cobre rígido m
rigid copper
    
Material de coure utilitzat per conductes de fluids que degut al gruix o a la composició química no es doblega fàcilment.
 
dipòsit pneumàtic
m
vaso neumático m
pneumatic tank
    
Dipòsit separat en dues cambres per una membrana elàstica. En un costat hi ha aire i a l'altre aigua. La pressió de l'aire, modificable a través d'un compressor, determina la pressió de l'aigua.
 
electrosoldat -ada
adj
electrosoldado -da adj
arc welded
    
Soldat mitjançant l'aportació de material d'un elèctrode que es fon degut a un corrent elèctric molt elevat que produeix un arc voltaic.
 
encastat -ada
adj
empotrado -da adj
built-in
    
Instal·lació col·locada en la massa d'una paret, del terra, etc. mitjançant l'execució d'una regata.
 
escalfador instantani
m
calentador instantáneo m
water-tub boiler
    
Escalfador d'aigua sanitària, dotat d'un serpentí por on passa l'aigua freda que és escalfat directament per la calor d'una combustió (gas, per exemple) o, menys sovint, per l'efecte Joule.
 
escapament
m
   
Veg. fuita
 
estopa
f
estopa f
tow
    
Filaments de rebuig de l'operació de pentinar el lli o el cànem que hom aprofita per a fer-ne un fil de baixa qualitat, utilitzat tradicionalment com a element per segellar les unions roscades de les instal·lacions d'aigua.
 
fuga
f
   
Veg. fuita
 
fuita
f
escape m , fuga f
leak, leakage, leaking
    
1. Fuga d'un fluid.
SIN. escapament , escapament , fuga
 
grup de pressió
m
grupo de presión m
pressure pump
    
Aparell que, col·locat en sèrie en una canonada d'aigua, n'eleva la pressió a un valor desitjat.
 
lampista
m i f
fontanero -ra m i f , lampista m i f
plumber
    
Persona que instal·la, té cura i repara instal·lacions d'aigua, gas i altres fluids.
SIN. llauner -a , llauner -a
 
llauner -a
m i f
   
Veg. lampista
 
llautó cromat
m
latón cromado m
chromed brass
    
Combinació de metalls utilitzada per fer aixetes i altres mecanismes de les instal·lacions d'aigua on es desitja un acabat platejat brillant.
 
llautó lacat
m
latón lacado m
colour coated brass
    
Tractament del llautó utilitzat per fer aixetes i altres mecanismes de les instal·lacions d'aigua on es desitja un acabat acolorit.
 
local humit
m
local húmedo m
wet area
    
Espai on hi ha instal·lacions d'aigua: cuines, banys, vestidors esportius, piscines, etc.
 
maniguet
m
manguito m
sleeve
    
Peça tubular que serveix per a envoltar solidàriament una altra peça o per a acoblar dues barres o dos tubs.
 
nivell freàtic
m
nivel freático m , capa freática f
water table
    
Nivell fins al qual arriba l'aigua d'un pou, on la pressió hidràulica és igual a l'atmosfèrica.
SIN. capa freàtica , capa freàtica
 
pressió
f
presión f
pressure
    
Força per unitat de superfície. En el cas d'una instal·lació d'un fluid, força que exerceix aquest fluid sobre les parets dels tubs o recipients que el contenen.
 
proveïment
m
abastecimiento m
supply
    
Posar a disposició allò que serà subministrat als edificis per tal de ser utilitzat: aigua, gas, etc.
 
pèrdua de càrrega
f
pérdida de carga f
pressure loss
    
En les instal·lacions d'aigua, diferència de pressió entre dos punts determinats deguda a la diferència de nivell o generada pel fregament en el moment en que l'aigua entra en moviment.
 
raig
m
chorro m
jet, stream
    
Porció de líquid o gas que, amb més o menys força, surt per un orifici, un tub, una aixeta, etc
 
ramal de connexió
m
ramal de conexión m
connection branch
    
Part de la instal·lació de subministrament que comunica la connexió de servei amb la xarxa general.
 
regalar
v intr
   
Veg. regalimar
 
regalim
m
chorreo m , goteo m
drip, leak
    
Filet de líquid que corre per la superfície d'un cos que regala, que en cau. Generalment degut a una filtració o fuita.
 
regalimar
v intr
chorrear v intr , gotear
drip, leak, ooze
    
Deixar anar regalims.
SIN. regalar , regalar
 
sanitari
m
   
Veg. aparell sanitari
 
sobreeixidor
m
rebosadero m
overflow, spill way, spillway, weir overflow
    
Forat, tub, etc., per on es fa sortir l'excés de líquid que altrament es vessaria per damunt les vores d'un recipient.
 
tefló
m
teflón m
Teflon
    
Polímer perfluorat, derivat del tetrafluoroetilè, inert químicament, estable tèrmicament i resistent als solvents, que en forma de cinta prima s'utilitza enlloc de l'estopa com a material per segellar unions roscades.
 
tub
m
   
Veg. canonada
 
vàlvula
f
   
Veg. clau
 
vàlvula antiretorn
f
válvula antirretorno f
non-return valve, check valve
    
Vàlvula que permet el pas d'un fluid en una direcció però impedeix el pas en direcció contrària.
 
xarxa pública
f
red pública f
public network
    
Conjunt de conductes, connexions i altres elements que serveixen per abastir d'aigua, electricitat, etc. o donar algun servei a la comunitat.