Els materials petris.

A més a més de l'argila, i sobretot en aquells llocs on no n'hi ha, les roques (pedres) han format part des de sempre dels materials de construcció. Si les coves van ser les primeres "construccions" manllevades de la natura, el pas següent va ser imitar la natura amb la construcció amb roques. És lògic que després de mil·lenis només ens quedin exemples megalítics de construccions prehistòriques: taules, navetes, etc., però ben segur que les roques més petites també eren materials normals en la seva construcció.

L'estudi d'aquestes roques significaria un curs de geologia i, evidentment, aquest no és l'objectiu d'aquest text. Per tant farem una anàlisi basada en altres paràmetres més constructius.

Pedres naturals [1].

Són aquelles que hom troba directament a la natura. Les podem analitzar atenent a la seva forma o bé a la seva composició o formació geològica.

La forma de les roques.

La forma d'una roca [2] o pedra utilitzada en una construcció pot ser la que ens dóna la natura o la que li donem nosaltres a través de la talla. La mida d'una pedra no només determina la forma de la construcció sinó que també afecta al procés constructiu. Caldrà una sola persona, un grup de persones o una grua per moure certes roques i això, òbviament, concerneix la construcció.

Deixant de banda les roques megalítiques, de dimensions enormes, podríem classificar la forma de les pedres de construcció com a naturals o tallades.

Les pedres naturals, tal com es troben a la natura o lleugerament retocades, s'utilitzen en construccions rurals o rústiques per fer paredats utilitzats com a tancaments exteriors o particions interiors de les edificacions o com a murs de contenció formant marges a l'exterior. La seva col·locació pot ser en sec , és a dir, sense morter entre elles o rejuntades amb morter. 

Les pedres tallades, ordinàriament en forma de paral·lelepípede rectangular, s'anomenen carreus (també cantons o mitjans) [3]. Si les dimensions són petites, llavors s'anomenen carreuons .

Si la utilització de la pedra tallada és per a paviments parlem de lloses o llambordes [4] i llambordins [5], segons les seves dimensions.

Una altra forma típica de tallar la pedra natural és en làmines més o menys gruixudes (entre 1 i 3 cm normalment). S'anomenen plaques i serveixen com a revestiments (aplacats) de paraments, com a paviments o per a la formació de superfícies: taules o taulells . Poden ser amb la superfície polida o sense polir (a tall de serra).En gruixos més fins encara, s'obtenen peces que es fan servir com si fossin rajoles .

El tipus de roca.

Una altra manera de classificar les roques és segons la seva composició i origen geològic. Hi ha tres grans grups de roques: volcàniques (anomenades també ígnies, endògenes o eruptives), sedimentàries (o exògenes) i metamòrfiques. En construcció poden utilitzar-se tots els tipus de roca, però els més comuns són: 

el granit [6]
Roca ígnia utilitzada per la seva duresa i resistència als àcids. En plaques el trobem en revestiments de façanes, taulells de cuina o laboratoris, etc. N'hi ha de molts colors, i de gra més fi o més gruixut, però sempre s'hi aprecia la brillantor de les làmines de mica que juntament amb el quars i els feldspat formen el granit. En forma volumètrica pot utilitzar-se com qualsevol altra pedra.
 

el marbre [7] 
Roca calcària metamòrfica utilitzada per la seva bellesa. En plaques la trobem en revestiments de façanes, paviments i antigament en taules, taulells de cuina (que s'anomenaven precisament marbres de cuina) o laboratoris, etc. N'hi ha de molts colors, llisos o formant aigües. Una varietat molt coneguda és el travertí (tosca calcària) que es caracteritza per la quantitat de porus i cavitats que conté, procedents de la matèria orgànica.


la pissarra [8]
Anomenada també llicorella, aquesta roca metamòrfica (provinent de sediments argilosos) molt abundant en zones de muntanya (com el Pirineu) és molt exfoliable. És utilitzada en forma de lloses o plaques fines com a element de coberta. En blocs irregulars serveix per paredar rústicament.

el gres [9]
Anomenat també pedra arenosa [10], és una roca sedimentària, formada per grans de sorra cimentats (la roca típica de la muntanya de Montjuïc), és molt utilitzada en forma de carreus o lloses per la facilitat de ser tallada amb una serra. Una varietat molt utilitzada és el marès [11] de les illes Balears.

 

calcària [12]
Roca sedimentària d'origen orgànic molt abundant al nostre país i utilitzada normalment amb noms de denominació d'origen: pedra de Sant Vicenç.

basalt [13]
Roca ígnia, de color negre o molt fosc caracteritzada per la seva gran duresa i resistència mecànica.

Pedres artificials [14].

Són aquells materials de construcció artificials, és a dir fabricats per l'home, que s'assemblen o imiten a les pedres naturals. Es tracta de formigons d'alta qualitat fets, normalment, amb formigó pòrtland blanc, sorra i grava de pedres naturals de qualitat (marbres, granits, etc.) i additius colorants.

Les podem analitzar atenent a la funció a la qual es dediquen dins una edificació:

- Decoratius: balustres, coronació de parets, peces per gelosies, etc.
- Elements constructius de formes especials: graons d'escala, escopidors de finestres, caixes de persiana enrotllable, etc.
- Paviments: continus o en forma de rajola, anomenat terratzo [15]. Es tracta d'un tipus de paviment molt utilitzat en el nostre entorn. N'hi ha de moltes categories en funció de la grandària i del tipus de grava utilitzada (de marbre, de granit, etc.).

Altres prefabricats de morter o formigó.

 Quan la qualitat del formigó o morter utilitzat en la fabricació d'elements de construcció és vulgar, és a dir: formigó gris, sorra i grava normal, s'obtenen elements que normalment aniran revestits, no seran vistos i no són anomenats pedra artificial. Entre aquests elements trobem:

 

Bloc de morter.

També anomenat bloc [16] de formigó és l'element més utilitzat per fer parets d'obra en aquells casos en què els maons ceràmics no són utilitzats, bé perquè no són abundants (com passa a llocs amb poca argila: Canàries), bé perquè la rapidesa prima sobre l'acabat, bé perquè es pretén aconseguir més resistència, etc.

El bloc de morter, com passa amb el bloc ceràmic, s'ha de col·locar amb les dues mans. Les dimensions són variables, però una mida típica és 40 cm de llarg, 20 cm d'alt i gruixos variables entre 6 i 20 cm. [1] piedras naturales
 [2] roca
 [3] sillares
 [4] losas
 [5] adoquines
 [6] granito
 [7] mármol
 [8] pizarra
 [9] gres
 [10] piedra arenisca
 [11] piedra arenisca
 [12] caliza, piedra calcárea
 [13] basalto
 [14] piedras artificiales
 [15] terrazo
 [16] bloque