Revestiments de pasta: morter, guix, estucs.esquerdejat
 
Esquerdejat

Es tracta del revestiment amb menys qualitat fet amb morter. La pasta en llençada contra el suport que es vol revestir i s'hi enganxa per la força de l'impacte. Aquesta tècnica s'utilitza, també molt sovint, per regularitzar parets que presenten una superfície poc plana o de poca resistència. Així una vegada s'ha endurit el morter, es pot fer un revestiment de més qualitat per sobre.arrebossat
Arrebossat

Es tracta del revestiment més utilitzat en la construcció feta amb ceràmica que no és "obra vista". Una capa de morter és escampada per sobre la superfície del suport, amb pressió, per tal que s'hi quedi enganxada.
La textura d'aquesta capa és més o menys rugosa, en funció de la capacitat de l'operari que la fet, però de qualsevol forma, si es vol una textura de més qualitat, cal fer algun tipus d'acabat suplementari:

remolinat: es tracta de passar el remolinador, una peça de fusta amb una nansa que es frega per sobre de l'arrebossat tendre.

lliscat: una operació similar, però feta amb una pala rectangular de xapa d'acer que deixa la superfície del morter llisa. És una tècnica similar a la que s'utilitza amb el guix.

raspat: textura ratllada feta amb una eina que rasca la superfície del morter.


 

 
 
Estucat

Revestiment de pasta feta generalment de ciment blanc, calç o guix amb sorra i marbre polvoritzat que s’aplica a una paret, a una columna, etc., i, polida o envernissada, imita el marbre.
Tradicionalment l'estuc s'aplica directament a una superfície com l'obra de rajola o pedra.
En els edificis de fusta emmarcada, l'estuc s'aplicava sobre la veta de la fusta.
En l'estuc modern s'aplica generalment a través d'una malla de metall que es troba ajustada a la paret amb grapes, amb una capa de protecció contra la humitat.
 
 
Esgrafiat

Revestiment consistent a traçar dibuixos (en un mur, en una façana, etc.) fent saltar en certs indrets la capa superficial que el revesteix i deixant així al descobert la capa següent d’una altra textura o color.
  Monocapa

El Morter Monocapa és un revestiment compost de ciment, additius, resines sintètiques, fibres i càrregues minerals en general preparats i envasats en fàbrica.
Després de barrejat i aplicat sobre la façana en forma contínua, li ofereix impermeabilitat al parament i un acabat decoratiu. Ve a ser com una arrebossat remolinat i pintat en una única operació, amb l'avantatge que el color ho és en massa, per tant encara que hi hagi una rascada o un cop no es nota tant.
 
a bona vista


reglejat
   
Col·locació del revestiment

Revestir una superfície amb una pasta pot fer-se bàsicament de dues maneres:

  1. a bona vista
    Consiteix a excampar la pasta de forma artesanal sobre la superfície. De la qualitat de l'operari que executa aquesta operació dependrà la qualitat del revestiment: planeïtat, finura, homogeneïtat, etc. És més econòmic i molt més ràpid que el reglejat.

  2. reglejat (mestrejat)
    Mitjançant l’establiment previ de reglades o mestres que asseguren la regularitat del pla. Les reglades o mestres són petites superfícies estretes i molt llargues, executades amb l'ajut d'un regle (llistó llarg, normalment un tub de secció quadrada, d'acer o alumini) i un nivell.
    Després, amb l'ajut del mateix regle, s'escampa el meterial del revestiment entre les dues reglades, aconseguint una superfície plana i homogènia.