Bases per a la Tècnica

Presentació i justificació del programa.

01   12 Tancaments horitzontals exteriors: Cobertes.  (**)
L'arquitectura i l'home. 02   13 Particions horitzontals: Sostres.
L'arquitectura com a refugi i filtre. 03   14 Particions verticals: Murs i envans.
L'edifici com a "Machine à vivre".
    Energia a l'arquitectura.
04   15 Escales, rampes i ascensors.
Temperatura i humitat a l'edificació. 05   16 Les obertures als edificis. Fusteries. (**)
Radiació solar, llum i soroll. 06   17 L'aigua als edificis: Subministrament.
(**) Materials i elements bàsics a la construcció.
Propietats dels materials i elements de construcció
07   18 L'aigua als edificis: Evacuació.
Parts d'un edifici: Els requeriments de les edificacions. 08   19 L'electricitat als edificis.
L'estructura d'un edifici. 09   20 Ventilació: Calor i fred.
La unió d'un edifici amb el terra. 10   21 Revestiments dels tancaments.
Tancaments verticals exteriors: Façanes. 11   22 Construcció exterior
       

(**) Sessions llargues

Temes especials
Sostenibilitat i Tecnologia E1   E2 Secció vertical d'una façana E.1/10
      E3 Treball en maqueta escala E.1:20.

Vocabulari     Diccionari visual de la Construcció
Propietats dels materials i elements de Construcció