Programa MUR

PROGRAMA DE PREDIMENSIONAMENT DE MURS DE FÀBRICA DE MAÓ.
(D.O.S., però amb un funcionament semblant al de Windows). 1993
Copyright: Ramon Sastre. 1991-96

C O N T I N G U T :

El programa MUR és un programa dissenyat per tal d'oferir al projectista una eina de treball que li permeti tenir una visió global i, al mateix temps, puntual de la distribució de tensions en un mur de fàbrica de maó. La gran diferència entre aquest programa i la manera com les diferents normatives (MV.201, NTE, etc.) tracten el disseny i càlcul de murs de fàbrica rau en el fet que el programa MUR considera les parets en alçat, mentre que totes les altres normatives ho fan, principalment, en secció.

Tanmateix, no s'ha de confondre el propòsit d'aquest programa. No és un programa de càlcul, sinó un mitjà d'aproximació al comportament real d'una estructura superficial no uniforme, és a dir, amb plens i buits, massissos, portes i finestres. La precisió de l'algoritme de la distribució de les càrregues (apartat 3.3 de la memòria escrita), així com la resta de l'estructura del programa, passen per alt una sèrie de realitats físiques del propi mur, tal com també s'explica més endavant en aquell document. Per tant, doncs, ha de ser el propi projectista qui interpreti el grau de validesa dels resultats proporcionats pel programa MUR en cada cas concret, i qui decideixi quina és la seva fiabilitat. Per tal de facilitar aquesta interpretació s'explica, en el manual del programa, l'estructura i funcionament de l'aplicació.

A continuació es mostren uns gràfics típics del programa.

El següent gràfic mostra la pantalla d'entrada de càrregues:


El següent gràfic mostra les tensions sobre el mur.


Si esteu interessats en el programa MUR poseu-vos en contacte amb l'autor.

Programa MUR

Ramon SASTRE
Dept. Construccions Arquitectòniques I
E.T.S.Arquitectura del Vallès
Pere, Serra, 1-15
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
FAX: +34  934017901 

ramon.sastre@upc.edu