TUBS

Copyright© Ramon SASTRE

El programa TUBS serveix per a predimensionar tubs rodons d'acer, sotmesos a fexo-compressió, tenint en compte el vinclament.
A la imtage podem veure la pantalla śnica on s'aprecien les capacitats del programa.